Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu:

Práva a povinnosti čtenáře

 • Čtenářem se může stát každý český občan, který má bydliště, pracoviště nebo školu v místě sídla knihovny, nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat.
 • Čtenářům se v knihovně půjčuje na čtenářský průkaz, který byl vystaven pracovníkem knihovny za stanovený poplatek. Čtenář je povinen prokázat se občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti.
 • Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na 12 měsíců a jeho platnost se po uplynutí této doby prodlužuje. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář ručí za jeho zneužití. Ztrátu průkazu je povinen knihovně ihned hlásit. Za vystavení duplikátu zaplatí manipulační poplatek.
 • Čtenář je povinen hlásit knihovně změnu jména nebo adresy.
 • Čtenář je povinen řídit se knihovním řádem knihovny. Musí se podrobit opatřením, která jsou nebo budou stanovena pro udržení a v zájmu ochrany majetku knihovny.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout služby čtenářům, kteří hrubě porušují výpůjční řád (poškozováním vypůjčených dokumentů, soustavným porušováním výpůjční lhůty, odmítáním zaplacení poplatků, nevhodným chováním v prostorách knihovny apod.).
 • Čtenář zaplatí každoročně poplatek za obnovení čtenářského průkazu.
 • Čtenář si může najednou vypůjčit nejvýše 30 svazků, resp. položek.
 • Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé dokumenty, případně žádat bezodkladné vrácení před uplynutím výpůjční lhůty.
 • Nepožádá-li čtenář ve stanovené době (1 měsíc), nebo dohodnuté výpůjční lhůtě o její prodloužení, má se za to, že výpůjčka nebyla dodržena. Čtenář bude upomenut a uhradí poplatky za upomínky ve stanovené výši.
 • Nevrátí-li čtenář publikace ani po 3. upomínce, budou vymáhány doporučeným dopisem, případně právní. Při tomto vymáhání zaplatí čtenář vzniklou škodu a ceníkem stanovenou částku za odeslané upomínky. Pokud knihy přesto nevrátí, zaplatí za každý dokument jeho cenu a dále poplatek za znehodnocené knihovnické zpracování.
 • Ztrátu nebo poškození dokumentu je čtenář povinen uhradit, případně nahradit stejným výtiskem nebo fotokopií. Způsob náhrady určuje knihovna.
 • Čtenář nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má vypůjčeny.
 • Literatura z příručních knihoven se půjčuje pouze v prostorách knihovny.
 • Knihovna si vyhrazuje právo půjčovat některé publikace pouze prezenčně.
 • Fond gramofonových desek a AV médií není volně přístupný.
 • Knihovna neprovádí nahrávání zvukových záznamů.
 • Veškeré stížnosti a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit knihovníkovi nebo vedoucí knihovny.

Úplné znění knihovního řádu je k dispozici na požádání v knihovně.